Fundamentálny pohľad na diverzifikáciu futures / systematického (algoritmického) portfólia

Dôvody prečo obchodovať systémy v rámci portfólií a nie sólo sme si rozobrali v inom texte. V tomto článku sa budem venovať úplne základnému logickému pohľadu ako bez podrobnejších údajov o jednotlivých obchodných systémoch zostaviť portfólio, ktoré je fundamentálne dobre diverzifikované.

Osobne tento prístup využívam ako základný kameň konceptu portfólia, ktorý následne matematicky overujem ako hypotézu. Určite je to však účinný nástroj pre ľudí, ktorí nemajú dostatočné množstvo relevantných dát na vyskladanie portfólia s matematickým overením vzájomných korelácií jednotlivých systémov v portfóliu.

 

Prvou možnosťou, ktorú využívam v menšej miere ale predsa, je obchodovanie rôznych typov systémov v rámci jedného trhu, alebo vysoko korelovaných trhov (ako sú napríklad akciové indexy). Pod typom systému, pre tento účel rozumiem princíp na ktorom je obchodný systém postavený. Napríklad: volatility breakout, mean reversion, …

 

V takomto prípade môžeme postaviť portfólio z rôznych typov systémov napríklad nasledovným spôsobom: 1. intraday volatility breakout 2. swing long breakout a 3. mean reverion. Jednalo by sa o malé portfólio, kde každý zapojený systém obchoduje iný typ pohybu trhu, vyjadrený iným princípom.

 

Pri tomto spôsobe je však potrebné poznať „typ“ toho, ktorého systému, čo pre tých čo si systémy prenajímajú či už formou autotradingu, signálov, social tradingu, … nie je veľmi reálne.

 

Preto sa ponúka jednoduchší avšak robustnejší prístup, ktorý je možné využiť, aj bez detailnej znalosti systémov. Tento prístup je vhodný pre obchodníkov ktorí z rôznych dôvodov nedisponujú dátami pre podrobnejšie analýzy alebo v rámci know-how ešte nepoznajú pokročilejšie spôsoby overovania vzájomných korelácií a tiež zvlášť pre investorov, ktorí chcú využívať / využívajú služieb externých developerov a následne systémy obchodujú spôsobom autotradingu.

 

Celý princíp je nanajvýš jednoduchý a spočíva v diverzifikácii medzi jednotlivé trhy prípadne tržné segmenty. Ergo, na zloženie portfólia použiť skombinovanie systémov z rôznych trhov / tržných segmentov.

 

Komoditné trhy, ktoré sa obchodujú najmä formou futures kontraktov sa všeobecne delia na tržné segmenty ako napríklad: zrniny, mäsá, energie, kovy, indexy, softs, … a ďalej tieto segmenty (množiny) na jednotlivé trhy, ktoré do nich spadajú napríklad medzi energie patrí: ropa, zemný plyn, vykurovací olej, etanol, … medzi softs: káva, kakao, bavlna, cukor, …

 

Už na prvý pohľad je zrejmé že niektoré trhy v rámci segmentu majú toho spoločného viac a iné menej. Niektoré vykazujú či už pozitívne alebo negatívne korelácie a iné sú vzájomne nezávislé a nemajú navzájom temer nič spoločné. A práve toto je kľúč k úspešnej diverzifikácii.

 

Samozrejme aj tu je treba pri rozhodovaní sa, rozmýšľať minimálne v zmysle: ropa a vykurovací olej sú síce rôzne, ale na druhej strane značne podobné trhy. A tým pádom je možná (a v tomto prípade aj veľmi pravdepodobná korelácia). Kdežto dvojica trhov zemný plyn a bavlna, prípadne ropa a kakao už majú na prvý pohľad toho spoločného menej.

 

Práve toto je kľúč, ktorým sa dá postupovať aj v prípade ak nemáte k dispozícii žiadne, prípadne veľmi obmedzené kvantitatívne dáta na hlbšiu analýzu. Ak je to však čo i len trochu možné resp. ak máte k dispozícii backtesty, tradelisty, … jednotlivých systémov rozhodne odporúčam pri zostavovaní portfólia hlbšiu korelačnú analýzu jednotlivých systémov, ktoré zvažujete. Aj napriek tomu, že sa jedná o rozdielne trhy, niektoré kombinácie sa môžu k sebe hodiť viac, iné zasa menej. A aj keď sa hypotéza javí byť logicky správna, vždy je dobré ju kvantitatívne overiť.